24.09.2013

A luat start Cursul universitar Bazele Culturii Informaţiei

Stimaţi studenţi, sincere felicitări cu prilejul integrării în comunitatea universitară, precum şi a utilizatorilor Bibliotecii noastre.
În Biblioteca Universităţii a început promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei, care este inclus în planul de studiu conform Hotărîrii nr.1/9 din 8.11.2002 a Colegiului Ministerului Educaţiei din Republica Moldova şi în urma deciziei Senatului Universităţii din 14.05.2003, prin ordinul Rectorului nr. 05-659 din 18.12.2003 Formarea culturii informaţionale a studenţilor şi informatizarea procesului de învăţămînt în universitate, precum şi prin Ordinul nr. 05-596 din 26.10.2012.
În conformitate cu Planul – cadru pentru studii superioare (ordinul ME nr. 455 din 03 iunie 2011), punctul 37, în planurile de învăţămînt  la toate sprecialităţile, la anul I de studii se include disciplina obligatorie Bazele Culturii Informaţiei ca component de formare a abilităţilor şi competenţelor generale, (cod G), în volum de 30 de ore (1 credit) şi evaluată prin calificativul admis/respins. Responsabilă de promovarea acestei discipline este Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii.
Disciplina este inclusă în toate planurile de învăţămînt în volum de 30 ore (la învăţămîntul cu frecvenţa la zi – 10 ore de contact direct şi 20 de ore pentru lucrul individual: la învăţămîntul cu frecvenţa redusă – 6 ore de contact direct şi 24 ore pentru lucrul individual):
Responsabili de promovarea disciplinei sînt bibliotecarii desemnaţi de către directoarea Bibliotecii, Elena Harconiţa, coordonator este desemnată Ludmila Răileanu, şef Centru Cultura Informaţiei,
Prodecanii facultăţilor vor forma grupe a cite 25-30 de studenţi (atît la secţia cu frecvenţa la zi, cît şi cu frecvenţa redusă) şi vor include în orarul facultăţilor disciplina nominalizată, de comun acord cu Biblioteca Ştiinţifică, în perioada 01 octombrie - 24 decembrie, anual.
 Orele de cultură a informaţiei (se promovează de bibliotecari universităţii bălţene din anul 1966) vizează pregătirea viitorilor specialişti pentru utilizarea eficientă a informaţiei, oferă studenţilor un suport teoretic şi practic necesar pentru orientarea în sistemele informaţionale locale/naţionale/globale, în fluxul informaţional modern, în modul de aplicare a tehnicilor muncii intelectuale.
În cadrul cursului bibliotecarii – asistenţi universitari Vă vor învăţa cum să Vă orientaţi în spaţiile informaţionale locale şi globale, să accesaţi Internetul, bazele de date în sprijinul procesului de studiu, să obţineţi deprinderi de cercetare bibliografică utilizînd instrumentele ştiinţifice informaţionale: cataloage electronice, baze de date, pagini Web, documente secundare, terţiare etc.
Cursul este strucurat în 5 teme: Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Structuri info-documentare: servicii, resurse; Internet în biblioteci. Pagini WEB ale instituţiilor informaţionale. Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice USARB; Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare; Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică a documentelor; Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific.

Urmînd acest curs, studentul va cunoaşte: noţiunile de bază ale Modulului Bazele Culturii informaţiei; structura sistemului instituţiilor informaţionale din Republica Moldova şi de peste hotare; ofertele informaţionale ale Bibliotecii Ştiinţifice USARB, instrumentele de informare oferite de biblioteci (fondul de referinţă, cataloage, baze de date); tipurile şi genurile de documente (cărţi, seriale, CD); metodele de identificare bibliografică a documentelor (descrierea cărţilor, articolelor, analelor; etc.; regulile de întocmire a referinţelor bibliografice la lucrările ştiinţifice şi didactice; va fi capabil: să acceseze eficient Internetul, elemente de Web 2,0 (bloguri, Wiki, reţele sociale), pagini web ale bibliotecilor, baze de date în sprijinul procesului didactic; să efectueze descrierea bibliografică a articolelor din diverse tipuri de documente; să elaboreze liste bibliografice pentru teze de an, licenţă, master; să întocmească adnotări, abstracte a documentelor; să identifice sursele de referinţă din documentele secundare/ terţiare (dicţionare, enciclopedii, bibliografii); să efectueze cercetări bibliografice în surse de informare tradiţionale/electronice (catalog sistematic, alfabetic); să formuleze corect cererea informaţională; să accepte principiul instruirii pe parcursul întregii vieţi; să aprecieze avantajele pe care le oferă informaţia în Societatea Informaţiei şi a Cunoaşterii.

Pentru evaluare se acordă cîte  două ore pentru fiecare grupă academică, indiferent de forma de studii. Evaluarea finală se realizează imediat după finalizarea cursului printr-un test, cu întrebări din toate temele. Borderourile se prezintă decanatelor facultăţilor nu mai tîrziu de două zile după evaluare.
Sălile de curs unde veţi promova lecţiile sînt: Referinţe Bibliografice - parter, Mediateca - etajul 2, Sala de Lectură pentru Cadrele Didactice, etajul 2.
Bibliotecarii au elaborat un şir de lucrări didactice, tutoriale în sprijinul studentului, expuse pe site - Pagina Utilizatorului de pe site-ul Bibliotecii.
Întîlnirea preventivă cu bibliotecarul – asistent universitar are loc în Muzeul Bibliotecii, parter, hol.
În hol la intrare, pe peretele din stînga, este afişat orarul intern.

Vă dorim mult succes!


Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii, e-mail: elena.harconita@mail.ru

Ludmila Răilean, Bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor, şef Centru Cultura Informaţiei, e-mail: ludmila.railean@gmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu