20.12.2013

Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor în anul 2013: Bibliografie

ANALE, BULETINE, REVISTE, MATERIALE DIDACTICE, MATERIALE ALE CONFERINŢELOR

1.  Folosirea raţională a resursilor naturale - Baza dezvoltării durabile”, conf. şt. intern. (2013; Bălţi). Folosirea raţională a resursilor naturale - Baza dezvoltării durabile = Rational use of natural resources – The basis for sustainable development = Рациональное использование природных ресурсовоснова устойчивого развития : Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Univ. de Stat „Alecu Russo”, octombrie, 10-11, 2013, Rep. Moldova : În 2 vol. / colegiul de red.: B. Boincean, D. Dent, S. Stadnic, V. Şaragov. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2103. – ISBN 978-9975-50-113-2
Vol. I. – 2013. – 342 p. – ISBN 978-9975-50-116-3
Vol. II. 2013. 92 p. ISBN 978-9975-50-117-0

2. Interuniversitaria”, colocviul şt. studenţesc (8 ; 2012 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. Studenţesc, 12 mai 2012, ed. a 8-a / col. de red. : O. Niculica, L. Evdochimov, V. Lopotenco, L. Bolfosu; cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2013. – 207 p. : tab., fig., an. – ISBN 978-9975-50-106-4

3. Raport privind activitatea ştiinţifică „Cercetarea reglementărilor naţionale în materia drepturilor copilului şi elaborarea proiectului Codului copilului în contextul edificării statului de drept” / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Lab. de cercet. în domeniul dreptului comparat ; aut.-alcăt.: Valentina Priţcan, Victoria Ţarălungă, Elena Botnari [et al.]. – Bălţi, 2013. – 95 p. : tab., an., verso f. alb. Bibliogr. Ascunsă

4. Rational use of natural resources - the basis for sustainable development : Intern. sci. conf. celebrating ten years of the Fac. of Natural sci. and Agroecology at Alecu Russo Balti State Univ., Rep. of Moldova, Oct. 10-11, 2013 : Invitation - Progr. Antetit.: IP ICCC Selecţia” [et al.], Univ. de Stat Alecu Russo” din Bălţi [et al.]

FACULTATEA DE LITERE

Catedra de Limba Română şi Filologie Romanică

5. Bîrsanu, Aurelia. Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (Lexicologia). Specialităţile: Limba şi literatura română şi limba engleză, Limba şi literatura română şi limba franceză, Limba şi literatura română şi limba germană (studii cu frecvenţă la zi) / Aurelia Bîrsanu, Gheorghe Popa, Svetlana Stanţieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de Limba rom. – Bălţi, 2013. – 20 p. – ISBN 978-9975-56-085-6

6. Bîrsanu, Aurelia. Dicţionar de culori şi nuanţe / Aurelia Bîrsanu, Svetlana Stanţieru. – Ch. : Epigraf, 2013. – 424 p. – ISBN 978-9975-125-33-8

7. Botnarciuc, V. Profesorul universitar Ion Eţco la 80 de ani / V. Botnarciuc, T. Cotelnic, E. Belinschi // Lit. şi arta. – 2013. – 25 apr. (Nr 17). – P. 6 ;

8.  Iftime, Vasile. O frontieră cât toate iernile noastre / Vasile Iftime ; pref.: Ala Sainenco. – Iaşi : Ed. PIM, 2013. – 103 p. – ISBN 978-606-13-1575-8

9. Iftime, Vasile. Poeme din sărbătoarea Nebunului / Vasile Iftime ; pref.: Vasile Spiridon ; cop.: Ala Sainenco. – Iaşi: Ed. PIM, 2013. – 170 p. – ISBN 978-606-13-1576-5

10.    Jitaru, Lucian. Omagiu poeţilor bălţeni: Olga Vrabie, Lotis Doleanga, Ion Buzdugan/ Lucian Jitaru // Făclia. – 2013. – 23 noiem. – P. 11 ; http://www.ziarul-faclia.md/

11.    Jitaru, Valentin. Errare humanum est, perseverare diabolicum: [Cultivarea limbii] / Valentin Jitaru // Făclia. – 2013. – 12 ; 19; 26 ian. – P. 2 ; http://www.ziarul-faclia.md/

12.    Jitaru, Valentin. Teo-Teodor Marşalcovschi, Pedagogul-emblemă / Valentin Jitaru, Dumitru Rusu // Făclia. – 2013. – 3 mai. – P. 3 ; http://www.ziarul-faclia.md/

13.    Popa, Gheorghe. Argument: [studiu introductiv la Romanul Polidor şi Hariti şi miscelaneul Oareşcare anegdoturi folosătoare pentru jiunime aflati iantr-un poem din ianvechime tipăritǔ scrise de comisul Dimitrie Emanoilov Balica la Bălţi în perioada 1843-1848] / Gheorghe Popa // Marşalcovschi Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Maria Abramciuc, Elena Harconiţa ; desing/tehnored./machetare: Silvia Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2013. – P. 6-8.

14.    Popa, Gheorghe. Bilanţ de etapă. Interviu cu prof. univ., dr. habilitat Gheorghe Popa, rectorul USARB / Gheorghe Popa // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, iun. – P. 3.

15.    Popa, Gheorghe. Comasarea: cîteva raţiuni imperioase : [noi modificări în structura USARB] / Gheorghe Popa // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, aug. – P. 3.

16.    Popa, Gheorghe. Geniul inegalabil al lui B. P. Hasdeu în actualitate / Gheorghe Popa // Făclia. – 2013. – 21 sept. – P. 7 ; http://www.ziarul-faclia.md/

17.    Popa, Gheorghe. Epistemologia şi metodologia lingvisticii: Modulul „Managementul instituţiilor educaţionale” : Ciclul II : (Studii de masterat) / Gheorghe Popa. – Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2013. – 54 p. – ISBN 978-9975-50-100-2

18.    Popa, Gheorghe. Un filolog cu conştiinţa misiunii de profesor universitar: [despre Eliza Botezatu] / Gheorghe Popa // Făclia. – 2013. – 9 noiem. (Nr 41). – P. 4 ; http://www.ziarul-faclia.md/

19.    Răciula, L. Aspecte pragmatice în Erotokritikon (vol.I) Făt-Frumos, fiul pixului de N. Leahu / L. Răciula // Probleme de lingvistică generală şi romanică: Actele colocviului şt. cu participare intern. In memoriam Grigore Cincilei. – Ch., 2013. – P. 79-82.

20.    Răciula, L. Sensuri poetice ale cromonimului negru în poemul Dragoste de Mircea Cărtărescu / L. Răciula // Metaliteratura. – 2013. – Nr 3/4 (33). – P. 65-71. – ISSN 1857-1905 ; www.metaliteratura.foxnet.md

21.    Rotaru, Noie. Anton Zencenco - un pilon al filologiei bălţene / Noie Rotaru ; coord.: Zinaida Tărîţă ; recenzenţi: Elena Belinschi, Grigore Cantemir, Ana Amoaşii. – Bălţi: [S.n.], 2013. – 168 p. : fot., il. – ISBN 978-9975-50-107-1

22.    Rumleanschi, Mihail. Rătăciri prin timp şi spaţiu : [Poezii] / Mihail P. Rumlaenschi. – Bălţi: [S.n.], 2013. – 120 p. : il., fot. Texte în lb. rom., fr., rusă. – ISBN 978-9975-4450-0-9

23.     Rusu, Mihai. Prafuri mintale : (cugetări, maxime, paradiastole, parabole, pilde, sfaturi) / Mihai Rusu, Valeriu Capcelea. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2013. – 44 p. Ind. tematic: p. 39-43. – ISBN 978-9975-50-099-9

24.    Sainenco, Ala. Ritm în limbaj (analiza liricului) / Ala Sainenco ; pref. de Lucia Ţurcanu. – Iaşi : Ed. PIM, 2013. – 221 p. : tab., fig. Bibliogr. ascunsă. – ISBN 978-606-13-1327-3

25.     Stanţieru, Svetlana. Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (Lexicologia). Specialitatea Limba şi literatura română (studii cu frecvenţă redusă) / Svetlana Stanţieru, Gheorghe Popa, Aurelia Bîrsanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de Limba rom. – Bălţi, 2013. – 16 p. : tab. Bibliogr.: p. 14-15. – ISBN 978-9975-56-086-3

26.    Trinca, Lilia. Învăţarea limbii române de către alolingvii din Bălţi: actualitate şi perspective / Lilia Trinca // Didactica Pro... : Bul. de teorie şi practică educaţională. – 2013. – Nr 1. – P. 36-39. – ISSN 1810-6455


***
27.    Единство в разнообразии при интерпретации языковых и/ или лингвистических явлений // Žmogus ir Žodis. Didaktinė lingvistika Mdmokslo darbai/Man and the word. Didactic Linguistics Research papers. – 2013. – Vol. 15, nr. 1. – P. 154-158 ISSN 1392-8600;


Catedra de Literatura Română şi Universală

28.    Abramciuc, Maria. Modelul cultural francez: tabloul unor conexiuni / Maria Abramciuc // Limba română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 180-186. – ISSN 0235-9111 ; http://limbaromana.md/

29.    Leahu, Nicolae. Noi am trăit foarte mult fără competiţie” : [interviu cu Nicolae Leahu, decanul Facultăţii de Litere] / Nicolae Leahu // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, mai. – P. 4-5, 7.

30.    Leahu, Nicolae. Margareta Curtescu. „Iubirea altfel” / N. Leahu // Contrafort. – 2013. – Nr 1/2. – P. 14. – ISSN 1223-1576 ; http://www.contrafort.md/old/2013/179-180/1754.html

31.    Moraru Anatol. Confidenţa unui loser : proză scurtă / Anatol Moraru ; red.: Cristina Ştefan. – Bucureşti : Casa de pariuri literare, 2013. – 132 p. – (Proză : colecţia Falanga basarabeană / coord. de Dumitru Crudu). – ISBN 978-606-8342-90-0

32.    Moraru, Anatol. Ion Druţă: un semănătorism reformat / Anatol Moraru // Timpul. – 2013. – 6 sept. – P. 22 ; http://www.timpul.md/

33.    Moraru, Anatol. Le jour ou Lenine a failli mourir / Anatol Moraru // Nouvelles de Moldavie. – Ch., 2013. – P. 124-131.

34.    Moraru Anatol. Pavel Balmuş şi onoarea literelor româneşti / Anatol Moraru // Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual: (Exegeze lit. compl. de o biobibliogr.). – Ch., 2013. – P. 78-83.

35.    Moraru, Anatol. „Pornografii de la Bălţi : [interviu cu Anatol Moraru] /a dialogat V. Răileanu // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 23 ; http://www.timpul.md/

36.    Moraru, Anatol. Toţi sunt unu / Anatol Moraru. – Iaşi : Ed. Tipo Moldova, 2013. – 500 p. (Colecţia opera omnia). – ISBN 978-606-676-326-4

37.    Moraru, Anatol. Tous n`en font qu`un ... / Anatol Moraru // Nouvelles de Moldavie. – Ch., 2013. – P. 116-123.

38.    Nicu, Ghenadie. Ignorarea faptului de a trăi : [despre poetul Eugen Cioclea] / Ghenadie Nicu // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, oct. – P. 8.
39.    Nicu, Ghenadie. Riscul de simplă mască : [despre acad. Cristian Hera, căruia i s-a conferit titlul de doctor honoris causa al USARB] / Ghenadie Nicu // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, oct. – P. 1, 4.

40.    Nicu, Ghenadie. Termenii actuali ai angoasei / Ghenadie Nicu // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, ian. – P. 7.

41.    Nicu, Ghenadie. Tot aia / Ghenadie Nicu // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, aug. – P. 1.

42.    Vrabie, Diana. Cititorul în lumea creaţiei personalităţii literare: sugestii de predare / Diana Vrabie // Limba română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 70-75. – ISSN 0235-9111 ; http://limbaromana.md/

43.    Vrabie, Diana. Despre valiza omnivoră, nisipul Adriaticii şi peregrinul de lux // Diana Vrabie Diana Vrabie // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, aug. – P. 8.

44.         Vrabie, Diana. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal / Diana Vrabie // Limba română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 168-171. – ISSN 0235-9111 ; http://limbaromana.md/

45.         Vrabie, Diana. Spovedanie pentru învinşi de Panait Istrati: dimensiunea europeană a reportajului românesc / Diana Vrabie // Limba română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 187-191. – ISSN 0235-9111 ; http://limbaromana.md/

 Catedra de Filologfie Engleză şi Germană

46.         Dicţionar de termeni economici român-francez-englez-german-maghiar-rus / coord.: Doina Butiurcă, Attila Imre, Inga Druţă ; red.: Gheorghe Iovan ; referenţi şt.: Angela Bidu-Vrănceanu [et al.], Victor Schiba ; revizie şt. şi coord. lb.: Doina Butiurcă [et al.], Oxana Chira. – Bucureşti : Ed. Universitară, 2013. – Vol.1. – 302 p. – ISBN 978-606-591-729-3

47.         Munteanu, Ana. Treizeci de zile rare / Ana Munteanu // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, ian. – P. 3

48.         Ţaulean, Micaela. Curriculum la disciplina ,,Tehnici de exprimare scrisă în limba engleză” : Pentru specialitatea ,,Învăţămînt Primar şi Limba Engleză” (Anul 1, Ciclul 1, Licenţă) / Micaela Ţaulean, Elena Varzari, Marina Gorodenco ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Bălţi, 2013. – 8 p. : tab. Bibliogr.: p. 8
***
49.         Щербакова, Татьяна. Страницы немецкой истории в Бессарабии. К 200-летию со дня воззвания Александра I к немцам Великого герцогства Варшавского / Татьяна Щербакова // Панорама : Широкий взгяд на события. – 2013. – 29 нояб. – P. 20-21.

Catedra de Slavistică

50.     Stici, Dina M. Profesorul meu îndrăgit vorbea întotdeauna liniştit... / Dina Stici // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, oct. – P. 3.

51.    Suzanskaia, Tatiana. Note despre Shanghai / Tatiana Suzanskaia // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, febr. – P. 8.

***
52.    Бортэ, Лариса Васильевна. Взаимодействие основных грамматических классов слов на уровне референтно-грамматических разрядов / Лариса Васильевна Бортэ // Славянские чтения : науч.-теорет. журн. – 2013. – Nr 7. – P. 134-142. – ISSN 1857-4580

53.    Долгов, Вячеслав. Ассоциативно-перцептивный аспект лингвокультурного типажа юродивый / Вячеслав Долгов // Psihologie ; Pedagogie specială ; Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2. – P. 28-35. – ISSN 1857-0224

54.    Пох, Лариса Иосифовна. О чеховской традиции в рассказах Иона Друцэ (опыт сопоставительного анализа) / Лариса Иосифовна Пох // Славянские чтения : науч.-теорет. журн. – 2013. – Nr 7. – P. 268-273. – ISSN 1857-4580

55.    Сирота, Елена Владимировна. Категория сравнения в стратегиях управления читательским восприятием и воплощения постсоветского культурного сознания (на материале романа В.О.Пелевина "Generation "П") / Елена Владимировна Сирота // Славянские чтения : науч.-теорет. журн. – 2013. – Nr. 7. – P. 168-178. – ISSN 1857-4580

56.    Сузанская, Taтиaнa. Наш привет от родных молдавских мест [о работе международной научно- методической конференции «Русское слово и диалог культур в современном мире» посвящ. 80-летию преподавания русского языка и лит. в Бухарестском ун-те] / Taтиaнa Сузанская // Русское слово (Словесник). – 2013. – 18 окт. (nr. 35). P. 10-11.

57.    Туницкая, Марина Васильевна. Семантика концепту "чорний" у поетичнiй мовi Лiни Костенко (на матерiалi iсторичного роману "Маруся Чурай") / Марина Васильевна Туницкая // Славянские чтения : науч.-теорет. журн. – 2013. – Nr. 7. – P. 187-191. – ISSN 1857-4580

58.    Чолану, Людмила Васильевна. Новаторськi риси драмi I. Котляревського «Наталка Полтавка» / Людмила Васильевна Чолану // Славянские чтения : науч.-теорет. журн. – 2013. – Nr 7. – P. 257-268. – ISSN 1857-4580


 FACULTATEA DE ŞTIINŢE REALE, ECONOMICE ŞI ALE MEDIULUI

Catedra de Matematică şi Informatică

59.     Bleandură, Nicoleta. Cultura didactică a profesorului: crearea situaţiilor didactice în medii digitale / Nicoleta Bleandură // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. Şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013.- Ch., 2013.- P.137-141.

60.    Carauş, Grigore. Adevărul despre înscenarea unei piese / Grigore Carauş // Făclia. – 2013. – 2 mart. – P. 1-2 ; http://www.ziarul-faclia.md/

61.    Carauş, Grigore. Oraşul Bălţi în evocări episodice = Город Бэлць в эпизодических воспоминаниях / G. Carauş ; lector: Mihail Gh. Cibotaru. – Bălţi: [S.n.], 2013. – 47 p.

62.    Lupu, Ilie. Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viitorii profesori de informatică / I. Lupu, Valeriu Cabac, Silviu Gîngu ; Univ. de Stat Tiraspol. – Ch., 2013. – 150 p. – ISBN 978-9975-76-100-0.

63.    Skutniţcki, Olesea. Educarea stilului didactic individual în procesul de formare profesională a profesorului de informatică / Olesea Skutniţcki // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 292-295.

64.    Zastînceanu, Liubov. Exigenţe moderne în formarea iniţială şi continuă a profesorilor de matematică / Liubov Zastînceanu // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 406-410.

65.    Popov, Lidia. Tehnologii informaţionale : Modulul Sistemul de operare Microsoft Windows 7 : Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice / Lidia Popov ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Catedra de Informatică aplicată şi Tehnologii informaţionale. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2013. – 207 p. Bibliogr.: p. 192-193. – ISBN 978-9975-50-096-8


Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti

66.    Abramciuc, Valeriu. Influenţa metalelor de provenienţă meteorică asupra proceselor de formare a stratului sporadic E al ionosferei / Valeriu Abramciuc // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile = Rational use of natural resources – The basis for sustainable development = Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития: Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10-11 oct. 2013, Republica Moldova. – Bălţi, 2013. – Vol. II. – P. 4-7.

67.    Abramciuc, Valeriu. Interdependenţa dintre instabilitatea straturilor sporadice es şi fenomenul f­spread / V. Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 718. – ISSN 1844-7880

68.    Abramciuc, Valeriu. M-a frapat prin felul său de a analiza situaţiile de viaţă : [amintiri despre primul profesorr] / V. Abramciuc // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, oct. – P. 3.

69.    Abramciuc, Valeriu. Metodă de determinare a câmpului electric local al ionosferei / V. Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi (Romania), 2013. – P. 714-715. – ISSN 1844-7880

70.    Abramciuc, Valeriu. Method for determining the local electric field of ionosphere / V. Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, Iaşi (Romania). – Iaşi, 2013. – P. 715-716. – ISSN 1844-7880

71.    Abramciuc, Valeriu. Schemele logice – o posibilitate de aprofundare a înţelegerii fizicii/electrotehnicii / V. Abramciuc // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile = Rational use of natural resources – The basis for sustainable development = Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития: Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10-11 oct. 2013, Republica Moldova. – Bălţi, 2013. – Vol. II. – P. 7-17.

72.    Abramciuc, Valeriu. The relationship between the instability of sporadic Es layers and f-spread // Inventica 2013 : The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, Iaşi (Romania). – Iaşi, 2013. – P. 718. – ISSN 1844-7880

73.    Dobic, Alexandra. Fluxuri de meteori în atmosfera pămîntului / Alexandra Dobic, Valeriu Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 683-684. – ISSN 1844-7880

74.    Dobic, Alexandra. Meteor streams in the earth's atmosphere. / Alexandra Dobic, Valeriu Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P.685. – ISSN 1844-7880

75.    Fotescu, Emil. Despre formarea competenţelor prin aplicarea relaţiilor interdisciplinare / Emil Fotescu, Lilia Guţalov // Revista Tehnocopia. – 2013. – Nr 1. – P. 15-20. – ISSN 1857-3843

76.    Fotescu, Emil. Secvenţe din istoria dezvoltării tehnicii / Emil Fotescu // Revista Tehnocopia. – 2013. – Nr 1. – P. 38-46. – ISSN 1857-3843
77.    Hirbu, Arefa. Auto-ionization laboratory plasma : Abstract / A. Hirbu, Pavel Topala, Alexandr Ojegov // ModTech 2013 The First International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering”, June 27-29, Sinaia, Romania : Book of abstracts. – Sinaia, 2013. – P. 359. – ISSN 2286-4369.

78.    Hîrbu, Arefa. Laboratory plasma formation without preventive ionization of the active medium / Arefa Hîrbu, Pavel Topală, Alexandr Ojegov // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 721-722. – ISSN 1844-7880

79.    Hirbu, Arefa. Secondary excitement of SiO2 molecules in ultraviolet glass via electrical discharges in impulse : Abstract / A. Hirbu, Pavel Topala, Alexandr Ojegov // ModTech 2013 The First International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering”, June 27-29, Sinaia, Romania : Book of abstracts. – Sinaia, 2013. – P. 360. – ISSN 2286-4369.

80.    Hirbu, Arefa. Secondary physical phenomena at the interaction of EDI plasma radiation and filter glass : Abstract / A. Hirbu, Pavel Topala, Alexandr Ojegov // ModTech 2013 The First International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering”, June 27-29, Sinaia, Romania : Book of abstracts. – Sinaia, 2013. – P. 358. – ISSN 2286-4369.

81.                   Hîrbu, Arefa. SiO2 molecules excitement in dark glass TS-3 / Arefa Hîrbu, Pavel Topală, Alexandr Ojegov // Inventica 2013 : The 17th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 722-723. – ISSN 1844-7880

82.    Hîrbu, Arefa. SiO2 molecules excitement in infrared glasses / Arefa Hîrbu, Pavel Topală, Alexandr Ojegov // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 722. – ISSN 1844-7880

83.    Hîrbu, Arefa. SiO2  molecules excitement in ultraviolet glass UFS-2 / Arefa Hîrbu, Pavel Topală, Alexandr Ojegov // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 720-721. – ISSN 1844-7880

84.    Popa, Mihail. Aplicarea algoritmului la rezolvarea problemelor de Fizică / Mihail Popa // Revista de fizică Evrika” (Brăila). – 2013. – Nr 7/8. – P. 11-13. – ISSN 1220-4935

85.    Popa, Mihail. Aplicarea legii conservării energiei la interacţiunea sarcinilor electrice punctiforme / Mihail Popa // Revista de fizică Evrika” (Brăila). – 2013. – Nr 10. – P. 14-19. – ISSN 1220-4935

86.    Popa, Mihail. Determinarea vitezelor cosmice aplicînd legea conservării şi transformării energiei mecanice / Mihail Popa // Revista de fizică Evrika” (Brăila). – 2013. – Nr 4. – P. 24-30. – ISSN 1220-4935

87.    Popa, Mihail. Lucrare de laborator: Determinarea densităţii lichidelor şi solidelor cu ajutorul balanţei hidrostatice Mohr-Westphal” / Mihail Popa // Revista de fizică Evrika” (Brăila). – 2013. – Nr 11. – P. 24-27. – ISSN 1220-4935

88.    Popa, Mihail. Lucrare de laborator: Determinarea experimentală a momentului de inerţie al bilei de rază mică / Mihail Popa // Revista de fizică Evrika” (Brăila). – 2013. – Nr 9. – P. 12-15. – ISSN 1220-4935

89.    Structural modifications – properties of surface micro/strata with graphite depositions : Abstract / Pavel Topala, Vitalie Besliu, Petru Stoicev, Alexandr Ojegov // ModTech 2013 The First International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering”, June 27-29, Sinaia, Romania : Book of abstracts. – Sinaia, 2013. – P. 357. – ISSN 2286-4369.

90.    Advanced Manufacturing Technologies : 7th international seminar : Project CIII-BG-0613-02-1213 ”Nanotechnologies, materials and new production technologies – University Cooperation in Research and Implementation of Joint Programs of Study by Stimulating Academic Mobility”, 26-30 june 2013 Sozopol, Bulgaria : (CEEPUS) / Ed.: Aleksandar Makedonski ; Intern. Sci. Comm. And Local Coordinators : Jan Madl, …, Pavel Topala, [et al.]. – Sofia, 2013. – 108 p. – ISSN1313-4264

91.    Topala, Pavel. Applying graphite micropellicles to Decrease the coefficient of superficial adhesion / Pavel Topala, Marin Laurenţiu, Vialie Beşliu // Advanced Manufacturing Technologies : 7th international seminar : Project CIII-BG-0613-02-1213 ”Nanotechnologies, materials and new production technologies – University Cooperation in Research and Implementation of Joint Programs of Study by Stimulating Academic Mobility”, 26-30 june 2013, Sozopol, Bulgaria : (CEEPUS). – Sofia, 2013. – P. 78-84. – ISSN1313-4264

92.    Topala, Pavel. Formation of electronic thermo-emission surfaces via micro-geometry modification of applying EDI plasma : Abstract / P. Topala, Dorin Guzgan // ModTech 2013 The First International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering”, June 27-29, Sinaia, Romania : Book of abstracts. – Sinaia, 2013. – P. 47. – ISSN 2286-4369.

93.    Topală, Pavel. O măsurătoare mai dreaptă a lucrurilor : [interviu cu Pavel Topală, decanul Facultăţii de Ştiinţe reale] / P. Topala // Sintagmele. – 2013. – mai. – P. 3, 7.

94.    Topala, Pavel. Oxygen diffusion during the formation of thin pellicles by applying EDI : Abstract / P. Topala, Alexandr Ojegov, Vitalie Besliu // ModTech 2013 The First International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering”, June 27-29, Sinaia, Romania : Book of abstracts. – Sinaia, 2013. – P. 356. – ISSN 2286-4369.

95.    Topală, Pavel. Process for hardening of metal surfaces Patent Nr. 4184 (13) B1 / Pavel Topală, Vitalie Beşliu, Sergiu Mazuru, Pavel Gosovschi // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 719. – ISSN 1844-7880

96.    Topală, Pavel. Sporirea durabilităţii suprafeţelor pieselor metalice cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls / Pavel Topală, Vitalie Beşliu // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 609-611. – ISSN 1844-7880

97.    Topala, Pavel. The technology of surface micro geometry modification via application of electric discharges in impulse / Pavel Topala, Dorin Guzgan // Advanced Manufacturing Technologies : 7th international seminar : Project CIII-BG-0613-02-1213 ”Nanotechnologies, materials and new production technologies – University Cooperation in Research and Implementation of Joint Programs of Study by Stimulating Academic Mobility”, 26-30 june 2013 Sozopol, Bulgaria (CEEPUS). – Sofia, 2013. – P. 97-104. – ISSN1313-4264

98.    Topor, Malvina. Animarea la calculator a maşinilor de curent continuu / Malvina, Topor, Valeriu Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 681. – ISSN 1844-7880

99.    Topor, Malvina. Computer animation of the DC machines / Malvina Topor, Valeriu Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 683. – ISSN 1844-7880

100.                        Trinkineţ, Petru. Sprites in the earth's atmosphere / Petru Trinkineţ, Valeriu Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 685-686. – ISSN 1844-7880

101.                        Zencenko, Anton. Bose­Einstein condensate: history and perspectives / Anton Zencenko, Valeriu Abramciuc // Inventica 2013 : The 17-th Intern. conference „Inventica 2013”. The 17-th Intern. Salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2013”, June 19th-21th, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 682. – ISSN 1844-7880


Catedra de Ştiinţe Economice

102.                         Amarfii-Railean, Nelli. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii / N. Amarfii-Railean ; Univ. de Stat „Alecu Russo din Bălţi, Fac. de Economie. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2013. – 182 p. : tab., fig., an. Bibliogr.: p. 159-165. – ISBN 978-9975-50-097-5

103.                        Oleiniuc, Maria. Culegere de probleme la disciplina Managementul aprovizionării şi vînzărilor: pentru studenţii la specialitatea „Business şi administrare”: ciclul I, an. II / Maria Oleiniuc ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de econ. şi management. – Bălţi : [S.n], 2013. – 60 p. – ISBN 978-9975-4185-4-6

104.                        Oleiniuc, Maria. Direcţiile de perfecţionare a managementului strategic în industria de panificaţie din Republica Moldova / Maria Oleiniuc // Strategii şi politici de management în economia contemporană: conf. naţională cu participare intern. – Ed. a 2-a, Ch., 29-30 mar. – Ch. : ASEM, 2013. – P. 199-200.

105.                        Oleiniuc, Maria. Metode şi modalităţi de perfecţionare continuă ale procesului de aprovizionare / Maria Oleiniuc // „Economic growth in conditions of globalization” : tezele conf. intern. şt. practice. – Ch. : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2013. – P. 169-172.

***
106.                        [Оленюк, Mария]. Выявление факторов окружающей среды для отрасли по производству хлеба и свежих кондитерских изделий Молдовы на основе РЕСТ – анализа / М. Оленюк // Формування соцiально-економiчного розвитку регiонiв Украiни в умовах суспiльних трансформацiй: материалы мiжнародноi науково-практичноi конференцii Чернiвцi 18-19 квiтня. – Чернiвцi : ЧТЕI КНТЕУ, 2013. – P. 153-155.


Catedra de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie

2013
107.                        Boincean, Boris. Conservation agriculture for the Republic of Moldova / Boris Boincean // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile = Rational use of natural resources – The basis for sustainable development = Рациональное использование природных ресурсовоснова устойчивого развития: Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Univ. de Stat „Alecu Russo”, 10-11 oct. 2013, Rep. Moldova. – Bălţi, 2013. – Vol. I. – P. 20-28.

108.     Boincean, Boris Fifty Years of Field experiments with crop rotations and continuous cultures at the Selectia Research Institute for Field Crops / B. P. Boincean // Soil as World Heritage. – Dordrecht, 2013. – P. 175-199.

109.     Boincean, B. P. Long-term changes in soil fertility and productivity on typical chernozem under different systems of fertilization in crop rotation / B. P. Boincean, L.T. Nica, S.S. Stadnic // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile = Rational use of natural resources – The basis for sustainable development = Рациональное использование природных ресурсовоснова устойчивого развития: Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10-11 oct. 2013, Rep. Moldova. – Bălţi, 2013. – Vol. I. – P. 29-39.

110.     Boincean, B. P. Productivity and fertility of the Balti cernozem under crop rotation with different systems of fertilization // B. P. Boincean, L. T. Nica, S. S. Stadnic // Soil as World Heritage. – Dordrecht, 2013. – P. 209-231.

111.     Boincean, Boris. Restructurarea ecologică a agriculturii în Republica Moldova / B. Boincean // Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lor : Conf. şt. cu participare intern., dedicată aniversării a 60 ani de la fondarea Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” : Culeg. de art. şt., Chişinău, 12-13 sept. 2013. – Ch., 2013. – P. 81-85.

112.     Boincean, B. P. Scientific evidence on the contribution of crop rotation to more sustainable agriculture / B. P. Boincean, David Dent // Soil as World Heritage. – Dordrecht, 2013. – P. 479-489.

113.     Boincean, Boris. Soil tillage for sustainble farming systems / B. Boincean // ProEnvironment (Cluj-Napoca). – 2013. – Vol. 6, nr. 14. – P. 194-198. – ISSN 1844-6698, EISSN 2066-1363.

114.     Boincean, Boris. Tehnologii alternative de cultivare a grâului de toamnă în Republica Moldova : (Ghid) / Boris Boincean ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova [et al.]. – Bălţi : [S.n.], 2013. – 68 p. : tab. – ISBN 978-9975-4450-2-3

115.     Boincean, Boris. Typical chernozem from Balti steppe : Republic of Moldova as World Heritage : Abstracs of speakers / B. Boincean, David Dent // Abstracts of poster : Clermont-Ferrand, France (11 to 13 Sept. 2013). Clermont-Ferrand, 2013. – P. 7.

116.      Cebotari, Marin. Proprietăţile agrofizice a cernoziomului tipic din stepa Bălţiului / Marin Cebotari, B. Boincean // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 2/3. – P. 18-21. – ISSN 0582-5229

117.     Pînzaru, Alina. Hazardurile naturale şi antropice de pe teritoriul Republicii Moldova / Alina Pînzaru // NooSfera : Rev. şt., de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. – 2013. – Nr 8. – P. 53-58. – ISSN 1857-3843

118.     Sharagov, Vasilii. Increasing physical and chemical properties of annealed hollow glassware as well as of those stored and used = Îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi chimice ale produselor recoapte cave din sticlă, dezvoltate sau aflate în uz / V. Sharagov, G. Duca // Rev. română de materiale = Romanian Journal of Materials. – 2013. – Nr 43 (2). – P. 218-222. – ISSN 1583-3186 ; http://solacolu.chim.upb.ro/p218-222web.pdf

119. Şaragov, Vasilii. Metoda de îmbunătăţire a proprietăţilor fizice şi chimice ale sticlelor anorganice / V. Şaragov, I. Burcovschi, I. Olaru // The XVIIth International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer „Inventica 2013” Iaşi, Romănia. – Iaşi, 2013. – P. 717-718. – ISSN 1844-7880.

120. Şaragov, Vasilii. Procedeul de modificare a compoziţiei şi structurii straturilor superficiale ale produselor industriale din sticlă / V. Sharagov, I. Burcovschi // The XVIIth International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer „Inventica 2013” Iaşi, Romănia. – Iaşi, 2013. – P. 716-717. – ISSN 1844-7880.

***
121. Термодинамический анализ вероятности выщелачивания натриево-силикатных стекол кислыми газами / Василий Андреевич Шарагов, И.А. Бурковский, Г.А. Лысенко, О.Н. Азаренко // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile = Rational use of natural resources – The basis for sustainable development = Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития: Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10-11 oct. 2013, Republica Moldova. – Bălţi, 2013. – Vol. II. – P. 78-81.

122.Шарагов, Василий Андреевич. HF-секционирование темно-зеленого бутылочного стекла / В. А. Шарагов, С. В. Райфура // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile = Rational use of natural resources – The basis for sustainable development = Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития: Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10-11 oct. 2013, Republica Moldova. – Bălţi, 2013. – Vol. II. – P. 82-85.

123.Шарагов, Василий Андреевич. Методика определения интенсивности выщелачивания неорганических стекол кислыми газами / В. А. Шарагов, И. А. Бурковский // Revista Tehnocopia. – 2013. – Nr 1(8). – P. 21-27. – ISSN 1857-4904.
 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE

Catedra de de Ştiinţe ale Educaţiei

2013
124. Bejan, Angela. Avantajele abordării semiotice ale formării culturii teatrale / Angela Bejan // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 233-238.

125.Bejan, Angela. The formation of the elements of theatrical culture at students: between semiotics of signification and communication / Angela Bejan // Review of artistic education. – 2013. – Nr 5/6. – P. 69-78. – ISSN 2069-7554 ; http://www.artes-iasi.ro/revista/

126.Ciobanu, Lora. Specificul formării elementelor culturii economice elevilor care opun rezistenţă educaţiei (în baza materialelor experimentale) / Lora Ciobanu, Tatiana Şova // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 313-318.

127.Ciobanu, Lora. Formarea continuă a diriginţilor prin cursuri de perfecţionare / Lora Ciobanu // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 385-389.

128. Cojocaru, Victoria. Management educaţional / Victoria Cojocaru, Nina Sacaliuc ; Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ed. rev. şi reeditată. – Ch. : Ed. Cartea Moldovei, 2013. – 272 p. : tab., fig., an. – ISBN 978-9975-60-061-3

129. Gagim, Ion. Prima mea învăţătoare – un om-spectacol / Ion Gagim // Sintagmele. – 2013. – Anul 4, oct. – P. 3.

130.Pelevaniuc, Ludmila. Aspecte teoretice privind dezvoltarea culturii manageriale în educaţia preşcolară / Ludmila Pelevaniuc // Kreatikon „Creativitate. Formare. Performanţă : Simpozionul naţional cu participare intern. ed. a X-a, Iaşi, 5-6 apr, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 321-327.

131.Pereteatcu, Maria. Rolul versurilor în formarea conceptelor matematice la preşcolari / Maria Pereteatcu // Grădiniţa modernă. – 2013. – Anul II, nr. 3(6). – P. 4-5. – ISSN 1857-4610

132.Rusov, Veronica. Cultura profesională a cadrelor didactice condiţii de diminuare a fenomenului rezistenţei la educaţie a elevilor / Veronica Rusov // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. Şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 166-169.

133.Sacaliuc, Nina. Impactul jocurilor teatralizate în dezvoltarea capacităţilor artistice şi creatoare la elevii mici / Nina Sacaliuc // Kreatikon „Creativitate. Formare. Performanţă : Simpozionul naţional cu participare intern. ed. a X-a, Iaşi, 5-6 apr, 2013. – Iaşi, 2013. – P. 107-113.

134.Sacaliuc, Nina. Impactul managerlui şcolar în formarea şi afirmarea personalităţii cadrului didactic debutant / Nina Sacaliuc // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă: materialele conf. şt-intern., Chişinău 18-19. – Ch., 2013. – P. 771-775.

135.Sacaliuc, Nina. Modalităţi de formare a culturii profesionale cadrelor didactice din învăţămîntul primar / Nina Sacaliuc // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 169-173.

136.Şova, Tatiana. Abordări actuale în paradigma stresului ocupaţional al cadrelor didactice / Tatiana Şova // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 177-181.

137.Şova, Tatiana. Pregătirea diriginţilor debutanţi în planul diminuării stresului ocupaţional / Tatiana Şova // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 463-468.

138.Zorilo, L. Rezistenţa la educaţie în contextul cerinţelor şi interdicţiilor părinteşti / L. Zorilo, E. Foca, T. Şova // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă: Materialele conf. şt. intern., Chişinău 18-19 oct.Ch.: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2013. – P. 205-210.

***
139.Котылевская, Татьяна. Бессарабский педагог и лингвист: [Я. Хынку] / Татьяна Котылевская // Русское слово (Словесник). – 2013. – 18 окт. (nr. 35). – P. 10

140.Котылевская, Татьяна. Видный представитель культуры и педагогики Бессарабии: К 230-летию со дня рождения бессарабского просветителя Штефана Марджеллы / Татьяна Котылевская // Русское слово (Словесник). – 2013. – 16 авг. (nr. 27). – P. 10.

141. Котылевская, Татьяна. Внеклассная работа по приобщению младших школьников к молдавским народным ремеслам / Татьяна Котылевская // Revista Tehnocopia. – 2013. – Nr 1. – P. 47-58. – ISSN 1857-4904

142.Зорило, Лариса Ивановна. Преодоление сопротивления воспитанию младшего школьника в хозяйственно-бытовом труде / Л.И. Зорило // Актуальные проблемы образования и общества : Сб. тр. четвертой междунар. науч.-практ. конф. – Ярославль, 2013. – Т. 1. – P. 177-179.

143.Зорило, Л. Сопротивление воспитанию в семье, как его преодолеть / Л. Зорило // Grădiniţa modernă. – 2013. – Anul II, nr. 3(6). – P. 15-16. – ISSN 1857-4610

144.Зорило, Лариса Ивановна. Формирование культуры общения студентов в курсе «сопротивление воспитанию» / Л. Зорило // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 493-497.

145.Перетятку, Мария Ивановна. Работа оразовательного учреждения с семьями имеющими детей с особыми образовательными потребностями / М.И. Перетятку // Актуальные проблемы образования и общества : Сб. тр. четвертой междунар. науч.-практ. конф. – Ярославль, 2013. – Т.1. – P. 30-32.

146. Русов, В. М. Формирование компетентности студентов в области преодоления сопротивления воспитанию младших школьников / В. М. Русов, Т. В. Шова, Л. Зорило // Наука, освита, суспiльство очима молодих : Матерiали VI Мiжнародноi науково-практичноi конференцii студентiв та молодих науковцiв, Рiвне, 14-15 травня 2013. – Рiвне, 2013, частина I Психолого-педагогiчний напрям. – P. 169-170.

 Catedra de Psihologie

147. Foca Eugenia. Dimensiunea etică a culturii profesional-pedagogice în procesul adaptării şcolare a elevilor claselor primare / Eugenia Foca // Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materiale Simp. şt. Intern., Rep. Moldova, Ch., 16-17 mai, 2013. – Ch., 2013. – P. 154-15.

148.Garbuz, Vasile. Consilierea familiei şi a copilului : Anul universitar 2012-2013 / Vasile Garbuz ; Univ. d Stat „Alecu Russo”, Fac. de psihologie şi asistenţă socială. – Bălţi, 2013. – 10 p. : tab., verso f. alb. Bibliogr.: p. 8-10

149. Garbuz, Vasile. Psihologia Managerială : Anul universitar 2012-2013 / Vasile Garbuz ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de psihologie şi asistenţă socială. – Bălţi, 2013. – 11 p. : tab., verso f. alb. Bibliogr.: p. 8

150. Podgorodeţchi, Larisa. Психологическое консультирование : Anul universitar 2011-2012 / Larisa Podgorodeţchi ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de psihologie şi asistenţă socială. – Bălţi, 2013. – 10 p. : tab., verso f. alb. Bibliogr.: p. 7-8.

151. Zolotariov, Elena. Moralitatea şi învăţămîntul: vectorii conceptuali ai noii paradigme / E. Zolotariov // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă: Materialele conf. şt. intern., Chişinău 18-19 oct.Ch. : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2013. – P.62-67.


 Catedra de Arte şi Educaţie Artistică

152.Caliga, Marina. Integrating religious autochthonous music in pupils'moral and spiritual education / Marina Caliga // Review of artistic education. – 2013. – Nr 5/6. – P. 48-54. – ISSN 2069-7554 ; http://www.artes-iasi.ro/revista/

153.Crişciuc, Viorica. Conceptul de predare-formare a cunoştinţelor muzicale: evoluţia aspectului muzical-pedagogic / Viorica Crişciuc // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 9-12. – ISSN 1811-5470

154.Crişciuc, Viorica. Modelul metodologic de predare-formare a cunoştinţelor muzicale la elevi (MMPFCM) // Viorica Crişciuc // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 76-80. – ISSN 1811-5470

155.Gagim, Ion. Prima mea învăţătoare – un om om –spectacol // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, oct. – P. 3.

156.Graneţkaia, Lilia. Dimensiunea imagistică a creaţiei muzicale în studiul pianistic / Lilia Graneţkaia ; recenzenţi: Ion Gagim, Aurelian Dănilă, Iurii Mahovici. – Ch. : Ed. Lira, 2013. – 167 p. : tab., fig., an., n. muz. – ISBN 978-9975-4473-0-0; ISBN 979-0-3480-0174-6

157.Tetelea, Margarita. The concept of hermeneutics in music education : a comparative study from Kretzschmar to Kabalevsky / Margarita Tetelea // Review of artistic education. – 2013. – Nr 5/6. – P. 6-11. – ISSN 2069-7554 ; http://www.artes-iasi.ro/revista/


Secţia de Educaţie Fizică

158.Ceban, Ion. Din arsenalul metodelor de predare a exerciţiilor fizice/ Ion Ceban, Victor Buftea // Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală :  Rev. şt.-metodică. – 2013. – Nr 2. – P. 34-37. – ISSN 1857-0615

159.Butnaru, Roman. Principiile didactice ale predării exerciţiilor fizice (partea I) / Roman Butnaru, Victor Buftea // Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. – 2013. – Nr 2. – P. 30-33. – ISSN 1857-0615


FACULTATEA DE DREPT şi Ştiinţe SOCIALE

Catedra de Drept

160.Rusu, Vitalie. Participarea apărătorului în procesul penal la etapa pornirii urmăririi penale / Vitalie Rusu // Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi informativă de drept. – 2013. – Nr 7/8. – P. 16-22. – ISSN 1810-7141

161.Spatari, Mariana. Cercetarea sprijină activitatea didactică : [interviu cu dr. Mariana Spatari, lector la USARB, facultatea Drept] / a intervievat Elena Cucoş // Sintagmele. – 2013. – mart. – P. 3

162.Ţarălungă, Victoria. Drepturile omului încep cu drepturile copilului: argumentare ştiinţifică a necesităţii realizării unei codificări în domeniul drepturilor copilului în Rep. Moldova / V. Ţarălungă, E. Botnari, I. Odinokaia, V. Rusu, I. Buzinschi. – Bălţi : [S.n.], 2013. – 90 p. – ISBN 978-9975-4450-5-4


Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială


163.Capcelea, Arcadie. Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi evoluţia paradigmelor / Arcadie Capcelea, Valeriu Capcelea. – Ch.: Ştiinţa, 2013. – 191 p. – Management ecologic. Bibliogr. selectivă: p. 182-184, bibliogr. ascunsă ; Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. şi implementat de AO ,,Eco-Zon Recea”. –ISBN 978-9975-67-835-3

164.Capcelea, Valeriu. Etica în faţa provocărilor tehnicii şi tehnologiilor contemporane / Valeriu Capcelea // Revista Tehnocopia. – 2013. – Nr 1. – P. 32-37. – ISSN 1857-3843


165.Capcelea, Valeriu. Filozofie : Man. pentru inst. superioare de învăţămînt / Valeriu Capcelea ; red.: George Gheţu ; referent şt.: Vasile Ţapoc, Vitalie Ojovanu. – Ch. : ARC, 2013. – 491 p. – Alma Mater. Bibliogr. selectivă: p. 482-491. – ISBN 978-9975-61-741-3

166.Canţer, Nicoletta. Asistenţa psihologică a persoanelor dependente : Anul universitar 2012-2013 / Nicoletta Canţer ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de psihologie şi asistenţă socială. – Bălţi, 2013. – Paginaţie necunoscută : tab., verso f. alb. Bibliogr. Ascunsă

167.Canţer, Nicoletta. Asistenţa socială a persoanelor dependente : Anul universitar 2012-2013 / Nicoletta Canţer ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de psihologie şi asistenţă socială. – Bălţi, 2013. – 19 p. : tab.

168.Cazacu, Nicolae. „Făclia”, ziarul meu preferat / Nicolae Cazacu // Făclia. – 2013. – 5 oct. – P. 1 ; http://www.ziarul-faclia.md/
169.Cojocaru, Igor. Politici regionale prin prisma analizelor sociologice şi social-economice : (Comp. de studii a necesităţilor şi oportunităţilor dezvoltării regionale) / Igor Cojocaru, Irina Movilă, Gheorghe Neagu ; ADR Nord (Agenţia de Dezvoltare Regională), Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Lab. de Studii europ., sociologie aplicativă şi politici regionale, Lab. de cercet. şt.-metodice în economie. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2013. – 121 p. : tab., fig., fot. – ISBN 978-9975-50-104-0

170.Cojocaru, Igor. Strategia, pe ţeavă : [comunicat pe marginea conf. intern. Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord] / Igor Cojocaru // Sintagmele. – 2013. – mai. – P. 2.

171.Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova / Igor Dolea, Victor Zaharia, Valentina Priţcan [et al.]. – Ch., [2013?]. – 116 p. – ISBN 978-9975-80-579-7.

172.Marşalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Teo-Teodor Marşalcovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconiţa ; desing/tehnored./machetare: Silvia Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. – Ch. : Bibl. Şt., 2013. – 315 p. : il. Bibl. digitală –

173. Marşalcovschi, Teo-Teodor. O carte de interes larg : [N. Enciu Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940”] / Teo-Teodor Marşalcovschi // Lit. şi arta. – 2013. – 26 sept. – P. 3 ;

174.Priţcan, Valentina. Erasmus Mundus, pe înţelesul căutărilor de comori / Valentina Priţcan // Sintagmele. – 2013. – ian. – P. 4-5.

175.Priţcan, Valentina. Lecţiile daneze / Valentina Priţcan // Sintagmele. – 2013. – Anul 4, iun. – P. 7.

176.Sofroni, Valentin. Starea monumentelor de arhitectură peisagistică din Podişul Moldovei de Nord / Valentin Sofroni, Victor Capcelea // NooSfera. – 2013. – Nr 8. – P. 69-72. – ISSN1857-3517

***
177.Маршалковски, Тео-Теодор. Первый роман, написанный в Бельцах : [«Полидор и Харити» Д. Балики] / Тео-Теодор Маршалковски // Спрос и Предложение : независимый региональный еженед. – 2013. – 28 авг. (Nr 34). – P. 27 ; http://esp.md/

178.Кожокару, Игорь. События недели по версии... : [мнение И. Кожокару о событиях в Молдове] / Игорь Кожокару // Спрос и Предложение : независимый региональный еженед. – 2013. – 10 июля (Nr 27). – P. 2 ; http://esp.md/Referinţe despre Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălţi

179.Avanpost al Georgiei la USARB : [la Univ. „Alecu Russo” a fost inaugurat un Centru de prietenie moldo-georgian] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, oct. – P. 2

180.Balanici, Alexandru. Am adoptat sistemul nu şi valorile sale : [interviu cu prim-prorectorul Alexandru Balanici, conf. univ., dr. despre autonomia financiară şi organizaţională a Universităţii] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, mar. – P. 4-5.

181.Balanici, Alexandru. Bălţenii se vor coopera cu bulgarii : [interviu cu prim-prorectorul Alexandru Balanici, conf. univ., dr. despre  cooperare în cercetarea şt. a Fac. de Ştiinţe Reale cu Fac. Tehnologia Construcţiilor de Maşini de la Univ. Tehnică din Sofia] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, mar. – P. 4-5.

182.Balanici, Alexandru. În siajul iresponsabilităţii ministeriale... : [despre elaborarea şi aprobarea noului Statut al USARB] / A. Balanici // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, febr. – P. 3.

183.Boincean, Boris. Un nume de referinţă : [Academicianul Cristian Hera, vicepreşedintele Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Univ. „Alecu Rusoo”] / B. Boincean // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, oct. – P. 5.

184.26 de universităţi din Republica Moldova au intrat în Clasamentul mondial al instituţiilor de învăţământ superior : [Univ. bălţenă ocupă poziţia 6165] // Făclia. – 2013. – 9 febr. (Nr 5). – P. 2 ; http://www.ziarul-faclia.md/

185.Gagim, Ion. „De aici încolo cauza noastră este şi mai comună” : [Interviu cu prof. univ., dr. hab. Ion Gagim, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte despre contribuţiile fiecărui angajat la prosperarea Univ. în condiţiile autogestiunii financiare] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, mai. – P. 8.

186. Ignatiuc, Iulia. „Dacă oamenii ar avea, toţi, aceeaşi atitudine”... [Interviu cu conf. univ. dr. Iulia Ignatiuc, decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine despre competitivitate reală în condiţiile autogestiunii financiare a USARB] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, mai. – P. 7.

187.Istoria, la patru mîini, cu polonezii : [despre Acordul de colaborare a USARB cu Asociaţia Prietenii Ştiinţelor „Kazimierz Maria Ozinski” din Przemysl, Polonia] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, iun. – P. 2.

188.Leahu, Nicolae. „Noi am trăit foarte mult fără competiţie” : [interviu cu Nicolae Leahu, decanul Facultăţii de Litere despre competiţia intelectuală la USARB] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, mai. – P. 4-5, 7

189.Pânzari, Veaceslav. Aici e problema cea mare : [interviu cu Veaceslav Pânzari, decanul Facultăţii de Drept, despre autogestiunea financiară la USARB] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, mai. – P. 6-7.
190.Popa, Gheorghe. Bilanţ de etapă : [Interviu cu prof. univ., dr. habilitat Gheorghe Popa, rectorul USARB despe disciplina muncii la Univ., despre salarizare] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, iun. – P. 3.

191.Popa, Gheorghe. Comasarea: cîteva raţiuni imperioase : [despre reorganizarea subdiviziunilor la USARB] / Gh. Popa // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, aug. – P. 3.

192.Priţcan, Valentina. Erasmus Mundus, pe înţelesul căutătorilor de comori : [Univ. bălţenă este implicată într-un program de cooperare şi mobilitate în învăţămîntul superior, finanţat de Comisia Europeană] / V. Priţcan // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, ian. – P. 4-5.

193.Topală, Pavel. O măsurătoare mai dreaptă a lucrurilor: [interviu cu Pavel Topală, decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale despre autogestiunea financiară la USARB] // Sintagmele. – 2013. – Anul IV, mai. – P. 3, 7.

***
194.Киструга, Дарья. День славянской письменности в БГУ // Спрос и Предложение. – 2013. – 29 мая (Nr 21). – P. 6 ; http://esp.md/BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

MATERIALELE CONFERINŢELOR. COLOCVII

195.Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale, colocviu (3 ; 2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale: Materialele Colloquia professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, ed. a 3-a, 12 oct. 2012, Bălţi / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul red. : L. Mihaluţa, E. Stratan, A. Cucu ;  rez. în lb. engl . : V. Topalo ; desing/cop. : S. Ciobanu ; tehnored. : S.Şişcanu.  – Bălţi : Bibl. Şt., 2013. – 128 p. – ISBN 978-9975-931-89-2. – Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat Alecu Russo” din Bălţi ;
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/spatii_reale.pdf ;
http://ru.calameo.com/read/0011333495a5712fef7b6

196.„Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, colloquia bibliothecarius”: colocviu (1; 2013; Bălţi). Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013 = Faina Tlehuci - 90 years old / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/ cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Svetlana Şişcanu. – Bălţi, 2013. – 204 p. – ISBN: 978-9975-931-89-2 ;
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/coloquia_Tlehuci.pdf

BIBLIOGRAFII

197.Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. Un deceniu de formare şi cercetare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat Alecu Russo din Bălţi ; alcăt. : Maria Fotecsu, Elena Scurtu, Anna Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 185 p. : foto. – (Facultas Biography – USARB). – ISBN 978-9975-50-115-6

BIOBIBLIOGRAFII

198.Pavel Topală. In honorem-55: Biobibliografie / Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Maria Fotescu [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: L. Mihaluţa ; design: S. Ciobanu. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2013. – 232 p.

SERIALE

199.Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştiinţele inform. a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” / dir. publ. : Elena Harconiţa ; colegiul de red. : L. Mihaluţa, V. Topalo, E. Stratan, S. Ciobanu, A. Rău, S. Ghinculov, R. Moţoc, M. Şleahtiţchi, N. Enciu. – Bălţi, 2013. – ISSN 1857-0232

200.Bibliouniversitas@ABRM.md : rev. bibliotecilor universitare din Republica Moldova [on-line] / Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea „Biblioteci Universitare” ; colegiul de red. : E. Harconiţa, L. Karnaeva, L. Costin, S. Ghinculov, E. Zasmenco, R. Avasiloaie, Z. Sochircă, Z. Stratan, L. Mihaluţa, I. Afatin, E. Stratan, V. Topalo ; design/tehnored./machetare : S. Ciobanu, T. Prian, S. Şişcanu. – Bălţi, 2013. – (Bianual). – ISSN 1857-4920

RESURSE ELECTRONICE

201.Achiziţii recente : Ianuarie-Februarie, 2013 : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat de A. Lîsîi. ; design/machet. S. Ciobanu – Disponibil: <http://ru.calameo.com/read/001133349cb2f2219fa7e>

202.Achiziţii recente : Martie-Aprilie, 2013 : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat de A. Lîsîi. ; design/machet. S. Ciobanu – Disponibil: http://ru.calameo.com/read/00113334967960f478abf

203.Achiziţii recente : Mai-August, 2013 : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat de A. Lîsîi. ; design/machet. S. Ciobanu – Disponibil:<http://www.calameo.com/books/0011333497f506503aa66> ; <http://libruniv.usb.md/Expo/ach_rec_2013/maug.htm> ; http://www.slideshare.net/libruniv/achizitii-recente-2013

204.Anatol Moraru: Scriitor, critic literar, profesor universitar : Omagiu la 55 de ani : [expoz. on-line] / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Adella Cucu, Valentina Topalo. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

205.Aniversări UNESCO 2013: Richard Wagner (22 mai 1813 - 13 februarie 1883)- Compozitor, Germania : 200 de ani de la naştere. Un geniu care îşi caută identitatea : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori : Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă. – Bălţi, 2013. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/wagner.pdf>

206.Anul 2013 - anul Spiridon Vangheli. Prozator, traducător, poet şi editor : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a USARB ; elaborat de : Valentina Vacarciuc, Maria Postolatii. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

207.Competenţele profesionale - instrumente de realizare a politicii educaţionale : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Angela Hăbăşescu, Valentina Vacarciuc. – Bălţi, 2013. – Disponibil:
208.Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori : Elena Harconiţa, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu [et al.]. – Bălţi, 2013. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/contr.pdf> ; http://www.calameo.com/books/0011333490386b96f2519

209.Denis Diderot lexicograf, scriitor, critic francez, iluminist, filozof, bibliotecar - 300 de ani de la naştere (1713-1784) : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Lilia Ababi, Lilia Melnic. – Bălţi. – 2013. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/diderot.pdf>

210.Ghenadie Nicu - poet, eseist, critic literar şi jurnalist : Omagiu la 50 de ani : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Adela Cucu, Valentina Topalo. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

211.Giuseppe Verdi (10 octombrie 1813 - 27 ianuarie 1901). Compozitor romantic, Italia: 200 de ani de la naştere : Aniversări UNESCO 2013 : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Ariadna Musteaţă, Elena Ţurcan. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

212.Harconiţa, Elena. Catalogarea spiritului german în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat de E. Harconiţa; machetare/design/fotogr.: S. Ciobanu. – Bălţi, 2013. – Disponibil: <http://www.calameo.com/books/001133349bf856c8e4ed5>

213.Managementul ecologic în contextul dezvoltării durabile în Republica Moldova : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Angela Hăbăşescu, Valentina Vacarciuc. – Bălţi, 2013. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/manag_ecologic.pdf> ; <http://www.calameo.com/books/001133349a308b5000f82>

214.Nicolae Leahu: poet, critic, eseist, editor, jurnalist : Omagiu la cei 50 de ani : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Adella Cucu, Valentina Topalo. – Bălţi, 2013. – Disponibil: <

215.Oameni de cultură români în spaţiul francofon : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Lilia Ababi, Margarita Iulic, Lilia Melnic. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

216.Plohotniuc Eugeniu doctor în ştiinţe fizice şi matematice, conferenţiar : Omagiu la 60 de ani : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Valentina Topalo ; red.: Elena Harconiţa. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

217.Profesorul şi Savantul Pavel Topală: Omagiu la 55 de ani : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: V. Topalo, A. Antonova ; red.: Elena Harconiţa. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

218.Prozator, dramaturg, eseist, traducător: Ion Druţă – 85 de ani de la naştere : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Adela Cucu, Valentina Topalo ; red. E. Harconiţa. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

219.Vasile Alecsandri – 195 de ani de la naştere : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : V. Topalo, A. Cucu ; design S. Ciobanu. – Bălţi, 2013 – Disponibil:

220.Vasilii Şaragov - doctor habilitat în chimie, doctor în ştiinţe tehnice, cercetător ştiinţific: Omagiu la 65 de ani : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Valentina Topalo, Maria Fotescu ; red.: Elena Harconiţa. – Bălţi, 2013. – Disponibil:


221.«Война и мир» Льва Толстого - 150 лет(1863): (из кол. Науч. Библ. Гос. Ун-та им. Алеку Руссо, г. Бэлць) : [expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; prezentare: Gherda Palii, Marina Magher ; red.: Valentina Topalo. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

222.День славянской письменности и культуры: 1150 лет славянской письменности (из кол. Науч. Библ. Гос. Ун-та им. Алеку Руссо, г. Бэлць) : [еxpoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori : G. Palii, M. Magher ; design/machet. S. Ciobanu. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

223.Лев Николаевич Толстой -185 лет (09.09.1828 - 20.10.1910) : (из кол. Науч. Библ. Гос. Ун-та им. Алеку Руссо, г. Бэлць) : [еxpoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; prez.: Marina Magher, Gherda Palii ; coord.: Valentina Topalo. – Bălţi, 2013. – Disponibil:

BLOGURI

224.Biblioteca Ştiinţifică universitară în dialog cu utilizatorii : [Blog] [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Disponibil:

225.Biblioteca Ştiinţifică USARB: Profesional : [Blog] [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Disponibil:

MATERIALE PROMOŢIONALE

226.Anul 2013: Anul European al Cetăţenilor : Program [on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo" ; elab. : E. Harconiţa, V. Topalo ; design/machetare : S. Ciobanu. – Disponibil:

227.Biblioteca universitară în contextul societăţii informaţionale şi a cunoaşterii. Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică: Colloquia professorum, ed. a IV-a, 11 octombrie, 2013 : Program / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Bibl. Şt. ; com. de organizare : preşedinte E. Harconiţa ; membri : L. Mihaluţa, E. Stratan, V. Topalo, S. Ciobanu, I. Afatin ; http://ru.calameo.com/read/001133349c209401b81ed

228.Decada Ecologică : Program [on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat Alecu Russo”; Facultatea Şt. ale Naturii şi Agroecologie ; elab. : E. Harconiţa, M. Nicorici, V. Topalo ; design/machetare : S. Ciobanu. – Disponibil:

229.Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere: Colloquia bibliothecarius, 23 februarie 2013 : Program [on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, V. Topalo ; design/machetare : S. Ciobanu. – Disponibil:

230.Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe. Atelier profesional : Program / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; design/machetare : S. Ciobanu. – Bălţi, 2013 ;

231.Lansare de carte cu participarea autorilor Ion Pelivan şi Andrei Grosu : [afiş] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; design/machetare : S. Ciobanu. – Bălţi, 2013 ;

232.Lansare de carte : Dicţionarul Enciclopedic Mihai Eminescu de Academicianul Mihai Cimpoi; Cruciada Balcanică: Opera poetică a lui Valeriu Matei; Valeriu Matei Pietre albe, pietre negre..., în lectura actorului Nicolae Jelescu (CD); Nicolae Dabija Rămâi, iubirea mea, rămâi" (CD); Ecaterina Chele Povestea vieţii mele: memorii / ed. îngrijită de Valeriu Matei; Varvara Buzilă Covoare Basarabene : [afiş] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; design/machetare : S. Ciobanu. – Bălţi, 2013 ; http://www.calameo.com/books/0011333491c5b97840935

233.Lansare de carte „Dicţionar de termeni economici” multiling, volumul I : [afiş] / Bibl. Şt. Univ. de Stat "Alecu Russo" ; design/machetare : S. Ciobanu. – Bălţi, 2013 ;http://www.calameo.com/books/001133349d6a5218082a5

234.Lansare de carte „Manuscrise de Dimitrie Balica Comisul” : [afiş] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; design/machetare : S. Ciobanu. – Bălţi, 2013 ; http://www.calameo.com/books/00113334954ba93bdfb7a

235.Lansarea expoziţiilor: „A 68-a aniversare a dr. Valeriu Matei, directorul ICR Mihai Eminescu din Chişinău; „Vreme trece, vreme vine” – Eminescu în imagini; „Poemele Limbii Române”; „Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821) – un ierarh ortodox apărător al culturii şi limbii române” : [afiş] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; design/machetare : S. Ciobanu. – Bălţi, 2013 ;

236.Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri, flyere). Atelier profesional, 21 mai 2013 : Program [on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; design/machetare : S. Ciobanu. – Disponibil:

237.Expoziţia „Oameni Cuvioşi şi harnici...” Colonişti germani în Basarabia (1814-1940) : [afiş] / Bibl. Şt. Univ. de Stat Alecu Russo” ; design/machetare : S. Ciobanu. – Bălţi, 2013 ;

238.Program OPEN ACCES „Accesul Deschis: redefinirea impactului” (21-27 octombrie, 2013) / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, V. Topalo ; design/machetare : S. Ciobanu ;

239.Programul Zilelor Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” (7-12 octombrie, 2013) / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, V. Topalo ; design/machetare : S. Ciobanu ;

240.Săptămîna bibliotecarului universitar din Bălţi : Program / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, V. Topalo ; design/machetare : S. Ciobanu ;

241.Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică (21-25 octombrie, 2013) : Program / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, V. Topalo ;
design/machetare : S. Ciobanu ;

242.Zilele Tineretului la Biblioteca Ştiinţifică (11-17 noiembrie, 2013) : Program / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, V. Topalo ; design/machetare : S. Ciobanu ;

                                                                  ARTICOLE

243.Ababi, Lilia. Herta Müller: Cercul vicios al cuvintelor (despre expoziţia cu acelaşi nume) / L. Ababi // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 110-113 ;

244.Ababi, Lilia. Importanţa colecţiei originale WILHELMI pentru cunoaşterea limbii germane / L. Ababi, M. Iulic // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 75-81 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce ; Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1-2. – P. 71-78. – ISSN 1857-0232;

245.Ababi, Lilia. Sporirea şi valorificarea fluxului informaţional prin baza de date SumarScanat / L. Ababi, G. Cazacu, I. Afatin // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 195-200 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce ; Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2013. – Nr 1 [on-line] [citat 18.09.2013]. – Disponibil:

246.Analiza bibliometrică a literaturii din domeniul Сontabilitatea / G. Belcovschi, A. Antonov, A. Purici // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 109-112 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

247.Analiza domeniilor Literatura Populară. Folclor. Critică literară din colecţia sl2 / M. Magher, G. Palii // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 127-137 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

248.Apariţii editoriale noi semnate de bibliotecarii Universităţii bălţene în anul 2012 // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 145-151. – ISSN 1857-0232 ;
249.Belcovscaia, Galina. Литература по бухгалтерскому учету в читальном зале социально-гуманитарных и экономических наук / G. Belcovscaia, A. Purici // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 129-133 ;

250.Bibliomesager / E. Stratan // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 27-32. – ISSN 1857-0232 ;

251.Bibliotecarii şcolari din raionul Soroca în mass-media : bibliografie / realizat de E. Cociurca, red. bibliogr. L. Mihaluţa // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 97-99. – ISSN 1857-0232;

252.Cazacu, Gabriela. Teoria şi practica traducerii / G. Cazacu, L. Melnic // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 157-169 ;

253.Cercetare bibliometrică a compartimentului Psihologie din colecţia Sălii de lectură nr. 3 „Ştiinţe psihopedagogice, naturale, reale. Artă” / A. Hăbăşescu, V. Vacarciuc, M. Postolati // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 99-108 ;

254.Ciobanu, Silvia. Rezultatelea de succes în Concursurile naţionale – 2012 / S. Ciobanu // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 20. – ISSN 1857-0232 ; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

255.Cosumov, Dorina. Profilul revistei „Criterion” / D. Cosumov // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 135-141 . – ISSN 1857-0232;

256.Cristian, Elena. Depozit Legal Universitaria – fond intangibil al patrimoniului unversitar / E. Cristian, S. Cecan // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1-2. – P. 33-41. – ISSN 1857-0232 ;

257.Cristian, Elena. Omagiu Doamnei Faina TLEHUCI prin colecţia de Carte cu autograf şi dedicaţii / E. Cristian // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 41-45 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

258.Cucu, Adella. Colecţia „Biblioteca pentru toţi” la venerabila vîrstă de 118 ani / A. Cucu // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 89-91 ;
259.Cucu, Adella. Lingvistica 80 / 801 / A. Cucu // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 142-146 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

260.Dascal, Olga. Mediateca Bibliotecii Ştiinţifice / O. Dascal // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 56-58 . – ISSN 1857-0232 ;

261.Dascal, Olga. Жизненные принципы – ключ к успеху Фаины Аркадьевны Тлехуч / O. Dascal // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 27-29 ;

262.Harconiţa, Elena. A construit biblioteca cu propriile sale mîini, cu inima şi cu sufletul / E. Harconiţa // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 6-9 ;
http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce ; Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2013. – Nr 1 [on-line] [citat 18.09.2013]. – Disponibil:

263.Harconiţa, Elena. Activitatea editorială a bibliotecii universitare din Bălţi / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2013. – Nr 1 [on-line] [citat 18.09.2013]. – Disponibil: http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2013-1/harconita.pdf

264.Harconiţa, Elena. Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor - parte integrantă a ştiinţei universitare / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 7-19. – ISSN 1857-0232 ;

265.Harconiţa, Elena. Alexandru Budişteanu – 85 / E. Harconiţa, O. Elpujan, I. Gorgan // Lit. şi arta. – 2013. – 1. aug. – P. 7 ; http://www.literaturasiarta.md/

266.Harconiţa, Elena. Apariţii editoriale noi semnate de bibliotecarii Universităţii bălţene în anul 2012 / E. Harconiţa // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 137-139. – ISSN 1857-0232 ;

267.Harconiţa, Elena. Bibliotecarii, în calitate de designeri / Elena Harconiţa // Sintagmele. 2013. mai. P. 2.

268.Harconiţa, Elena. Cercetarea bibliografică şi activitatea editorială / Elena Harconiţa // Sintagmele. 2013. Anul 4, iun. P. 4-5.

269.Harconiţa, Elena. Danii de cărţi în 2 decenii de colaborare cu Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi / E. Harconiţa // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 33-40 ;
270.Harconiţa, Elena. Faina Tlehuci în istoria biblioteconomiei naţionale / E. Harconiţa // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 11-17 ;
http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce ; Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 21-26. – ISSN 1857-0232;

271.Harconiţa, Elena. Indicatorii statistici ai bibliotecilor şcolare din Republica Moldova în anul 2012 / E. Harconiţa, E. Stratan // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 94-96. – ISSN 1857-0232 ;

272.Hăbăşescu, Angela. Cercetări bibliometrice pe domenii de ştiinţă în colecţiile uzuale / A. Hăbăşescu, V. Vacarciuc, M. Postolati // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 119-128 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

273.Iavorscaia, Liliana. Библиотекарь отдела обслуживания – культура общения / L. Iavorscaia // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 50-55. – ISSN 1857-0232 ; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

274.Lichii, Nelea. Principiile de catalogare de la Paris (1961) şi de la Frankfurt (2003) / N. Lichii // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 66-70. – ISSN 1857-0232 ; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

275.Lingvistica 80 / 801 (Studiu Bibliometric) / A. Cucu // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 122-126 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

276.Magher M. Literatura populară. Folclor/literatura populară. Folclor. Critică. Literară din colecţia sl2 / M. Magher, G. Palii // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 147-156 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

277.Melnic, Lilia. Teoria şi practica traducerii / L. Melnic, G. Cazacu // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 137-150 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

278.Mihaluţa, Lina. Bibliotecarii şcolari din raionul Soroca în mass-media : bibliografie realizată de Elena Cociurca, redacţie bibliografică Lina Mihaluţa / L. Mihaluţa // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 87-89 . – ISSN 1857-0232 ; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

279.Mihaluţa, Lina. Servicii electronice de pe pagina WEB a BŞ USARB / L. Mihaluţa, T. Prian, S. Zadainov // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 185-194 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

280.Nagherneac, Anna. Presa românească veche oglindă a trecutului nostru istorico-cultural / A. Nagherneac // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 79-85 ; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

281.Scurtu, Elena. Cercetarea bibliografică: trecut, prezent şi viitor / E. Scurtu, A. Nagherneac // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 68-79 ;

282.Scurtu, Elena. Lunarul licenţiatului/masterandului/doctorandului, 15 februarie - 15 martie, 2013 / E. Scurtu // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 42-43. – ISSN 1857-0232 ; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

283.Stratan, Elena. Comunicat privind atelierul profesional Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere) desfăşurat în cadrul filialei BIN ABRM / E. Stratan // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2013. – Nr 1 [on-line] [citat 18.09.2013]. – Disponibil:

284.Stratan, Elena. Virtualizarea comunicării cu utilizatorii Bibliotecii / E. Stratan // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 170-175 ;

285.Topalo, Valentina. Informarea şi educaţia ecologică a utilizatorilor universitari bălţeni / V. Topalo // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 44-49. – ISSN 1857-0232;

286.Topalo, Valentina. Un nume pentru istoria bibliotecilor / V. Topalo // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 20-24 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

287.Topalo, Valentina. Webul Bibliotecii – portal de vizibilitate şi oportunităţi / V. Topalo // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 176-184 ;
http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce ; Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2013. – Nr 1 [on-line] [citat 18.09.2013]. – Disponibil:

288.Ţurcan, Elena. Gheorghe Eşanu – logodnic fidel al cîntecului popular (25 aprilie 1927-19 martie 1996) / E. Ţurcan // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 104-109. – ISSN 1857-0232; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

289.Ţurcan, Elena. Muzică. Compoziţie. Republica Moldova / E. Ţurcan, A. Musteaţă // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 134-141 ;
290.Ţurcan, Elena. Particularităţile de dezvoltare ale colecţiei Oficiului Documente Muzicale în 20 de ani: 1992 – 2012 / E. Ţurcan, A. Musteaţă // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 92-99 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

291.Vacarciuc, Valentina. Educaţia incluzivă – o şansă egală pentru toţi / V. Vacarciuc // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1-2. – P. 86-93. – ISSN 1857-0232 ; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646
***
292.Шишкану, Светлана. Эволюция учета библиотечного фонда / С. Шишкану // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 100-118 ;

293.Шишкану, Светлана. История учета библиотечных фондов / С. Шишкану // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 59-65. – ISSN 1857-0232; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

294.Шульман, Марина. К 90-летию со дня рождения госпожи Фаины Аркадьевны Тлехуч. Самоотверженный труд: [интервью с Л.А. Задирайко о жизни и деятельности первого директора научной библиотеки Бельцкого Университета / М. Шульман // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 30-32 ;

295.Шульман, Марина. Hаши предшественницы: у истоков библиотечного дела / М. Шульман // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 20-23 ;

296.Шульман, Марина. Наши раритеты: книги по древнерусской литературе из коллекции  Бельцкого Университета / М. Шульман // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 46-67 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce


REFERINŢE DESPRE BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
297.Atelier profesional Marketing bibliotecar // ABRM Info. 2013. An. I. Nr 4(4). P. 2-3. – Atelierul a fost organizat de către Biblioteca Ştiinţifică, pentru bibliotecarii şcolari din nordul Moldovei.

298.Bacalov, Sergiu. O frumoasă realizare a universitarilor bălţeni : [„Manuscrise de Dimitrie Balica Comisul”] / Sergiu Bacalov // Lit. şi arta. – 2013. – 3 oct. – P. 6. – Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice, unul din autorii lucrării http://www.literaturasiarta.md/

299.Campania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis”: comunicat final pe marginea evenimentelor, organizate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2013 (21-27 octombrie 2013) [on-line] [citat 06.11.2013]. – Disponibil: <http://eifloamoldova.wordpress.com/2013/11/12/campania-nationala-de-promovare-moldova-in-acces-deschis-comunicat-final-pe-marginea-evenimentelor-organizate-in-cadrul-saptamanii-internationale-a-accesului-deschis-2013-21-27-o/>. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo a avut un Program bogat de activităţi prilejuite de Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis.

300.Cheradi, Natalia. Săptămâna Accesului Deschis la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [on-line] [citat 06.11.2013]. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/cheradi/oa-balti>

301.Cojocaru, Alina. Manuscrise de Dimitrie Balica Comisul / Alina Cojocaru // Sintagmele. 2013. Anul 4, oct. P. 7. – Despre cartea „Manuscrise de Dimitrie Balica Comisul”, autori T.-T. Marşalcovschi, E. Harconiţa, M. Abramciuc.

302.Cu mult respect şi recunoştinţă pentru Maria Turculeţ la 70 de ani / E. Harconiţa // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1-2. – P. 152. – ISSN 1857-0232;

303.Erizanu, Gheorghe. Rezultatele Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei ale informării” pentru 2012 [on-line] [citat 06.11.2013]. – Disponibil: <http://abrm.md/rmenu_02.html>. Despre rezultatele concursului naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării” din anul 2012. Bibliotecii Ştiinţifice i-a fost decernat Premiul III, secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, pentru 3 lucrări; Premiul I, secţiunea Bibliologie, pentru lucrarea Manuscrise de Dimitrie Balica comisul de Teo-Teodor Marşalovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconiţa

304.Gogorean, Viorica. Personaje reale la mine acasă / Viorica Gogorean // Sintagmele. – 2013. – Anul 4, oct. – P. 3. – Despre lansările de carte a Principelui Radu a României şi Principesei Margareta, care au avut loc în incinta Bibliotecii Ştiinţifice.

305.Gologan, Larisa. Evaluarea activităţii bibliotecii prin prisma Standardului moldovean „Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci (ISO 11620:2008, IDT)” / L. Gologan // Revista ABRM. – 2013. – Nr 1. – P. 39-43; http://ru.scribd.com/doc/137355393/Revista-ABRM-2013-1. Se menţionează că Bibl. Şt. a USARB, a organizat un şir de acţiuni pentru bibliotecarii şcolari din nord axate pe promovarea Standardelor menţionate în articol.

306.Gorbuli, Valeriu. Patrimoniu de imagine al USARB / Valeriu Gorbuli // Sintagmele. 2013. Anul 4, iun. P. 4.

307.Laureaţii concursului republican Biblioteca publică partener în promovarea proprietăţii intelectuale” / Cor. „AgepiInfo” // AGEPI Info : presa scrisă şi electronică despre protecţia proprietăţii industriale. – 2013. – Nr 2. – P. 39-41. – BŞ USARB a primit unul din cele 6 premii speciale pentru promovarea proprietăţii intelectuală.

308.Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice [on-line] [citat 14.10.2013]. – Disponibil:
http://eifloamoldova.wordpress.com/2013/06/28/mecanismele-de-promovare-si-popularizare-a-stiintei-si-a-activitatii-stiintifice/>. Pe data de 17.06.2013, la Universitatea de Stat din Moldova şi-a desfăşurat lucrările conferinţa naţională „Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice” care a fost organizată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Printre participanţi se numără şi bibliotecarii de la BS USARB.

309.Moţoc, Radu. Doamna Faina Tlehuci, la 90 de ani / R. Moţoc // Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 23 febr. 2013. – Bălţi, 2013. – P. 18-19 ; http://ru.calameo.com/read/0011333493d1513afd8ce

310.Nelea Lichii - 50 / E. Harconiţa // Confluenţe bibliologice. – 2013. – Nr 1/2. – P. 153 . – ISSN 1857-0232 ; http://ru.calameo.com/read/001133349570317ff7646

311.Pelerini în sala senatului : [vizita a zece feţe bisericeşti, membri ai Asociaţiei V. Puiu din România la USARB] // Sintagmele. 2013. febr. P. 2. – Oaspeţii au făcut o vizită în BŞ USARB, şi au donat o colecţie de studii teologice şi carte ecleziastică.

312.Popa, Iulius. Bibliofil la rang de stat, Faina Tlehuci / Iulius Popa // Lit. şi arta. 2013. 10 oct. (Nr 41). P. 2 ; http://www.literaturasiarta.md/

313.Popa, Iulius. O concluzie despre Cronica Basarabiei : [Cronica Basarabiei (1918-1944) de Vlad Darie şi Mihai Potârniche] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 3 ; http://www.literaturasiarta.md/. Lansarea de carte a avut loc în incinta Bibliotecii Ştiinţifice.

314.Ţurcan, Nelly. Rezultatele Concursului Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2012” [on-line] [citat 06.12.2013]. – Disponibil:
http://abrm.md/rmenu_01.html>. Printre laureaţii ediţiei a 22-a a Concursului Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al anului 2012” Adella Cucu, şef oficiu Săli de Lectură, Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo” din Bălţi.

***
315.Михалевский, Руслан. «Благочестивые и способные люди» : [Выставка] / Руслан Михалевский // Спрос и Предложение. 2013. 20 нояб. P. 5 ; http://esp.md/. – Biblioteca Şt. a fost gazda expoziţiei „Oameni cuvioşi şi harnici...”

316.Маршалковски, Тео-Теодор. Первый роман, написанный в Бельцах : [«Полидор и Харити» Д. Балики] / Руслан Михалевский // Спрос и Предложение. 2013. 28 авг. (Nr 34). P. 27 ; http://esp.md/. Directorul Bibliotecii E. Harconiţa face parte din colectivul de autori al lucrării.
317.Щербакова, Татьяна. Страницы немецкой истории в Бессарабии / Татьяна Щербакова // Панорама : Широкий взгляд на события. – 2013. – 29 нояб. (Nr 132). P. 20. Despre expoziţia „Oameni cuvioşi şi harnici...”, care a fost inaugurată în Biblioteca Ştiinţifică.

A întocmit:

Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal, e-mail: ana.nagherneac@gmail.com
Natalia Culicov, şef oficiu, e-mail: culicov.natalia@gmail.com
Antonina ANTONOVA, bibliotecar, e-mail: antonova.antonina29@gmail.com

Serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică


19/12/ 2013